Ymgyrchu

Mae ymgyrchu‘n rhan bwysig o’r gwaith i Gyngor ar Bopeth Sir y Fflint.

Mae’r straeon a glywn gan ein cleientiaid yn rhoi cipolwg unigryw i ni ar y problemau y mae pobl yn eu hwynebu yn Sir y Fflint, ac yn y Deyrnas Unedig.

Rydym yn casglu tystiolaeth o broblemau cleientiaid ac yn defnyddio hon i ymgyrchu am newidiadau mewn polisïau, arferion a gweithdrefnau cenedlaethol a lleol i sicrhau bod mwy o bobl yn cael eu hachub rhag cael profiadau drwg.

Mae gennym rôl allweddol i’w chwarae mewn siarad ar ran cleientiaid gan godi materion y maent wedi eu dwyn i’n sylw, cyfrannu at ddadleuon cyhoeddus a hysbysu deddfwriaeth.

Rydym yn cefnogi ymgyrchoedd cenedlaethol sy’n cael eu darparu gyda Chyngor ar Bopeth ac rydym yn cynllunio, trefnu a darparu ymgyrchoedd lleol ar faterion sydd, yn ein barn ni, yn arbennig o arwyddocaol i drigolion Sir y Fflint.

 

pencil_and_paper_heritageblue

  • Rydym yn annibynnol a diduedd felly gwrandewch arnom, chi wneuthurwyr polisïau
  • Mae ein tîm Ymgyrchoedd yn monitro tueddiadau, yn canfod problemau, ac yn ystyried sut i ddatrys problemau wrth eu gwreiddiau.
  • Un o’n amcanion fel swyddfa Cyngor ar Bopeth lleol yw gwella polisïau ac arferion sy’n effeithio ar fywydau pobl.
  • Gallwch gyfranogi drwy gefnogi ein ymgyrchoedd a’n helpu i newid pethau er gwell.

 

Cefnogwch ein ymgyrchoedd lleol a’n helpu i newid pethau er gwell

1.Ymgyrchu i ddod â gwelliannau PIP i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl

Os ydych yn trosglwyddo o’r Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) i Daliadau Annibyniaeth Personol (PIP) neu’n hawlio PIP am y tro cyntaf ac mae gennych gyflwr iechyd meddwl, byddai gennym ddiddordeb mawr mewn clywed am eich profiadau ar gyfer ein gwaith ymchwil.

2.Digartrefedd cudd

Ar hyn o bryd dydy ystadegau am ddigartrefedd yn Sir y Fflint ond yn cyfrif y bobl hynny sydd wedi eu categoredido fel pobl ddigartref ac sy’n gymwys i gael llety. Ond, mae’r rhan fwyaf o bobl ddigartref yn cadw allan o’r golwg mewn gwely a brecwast, ar y llawr neu ar y soffa yn nhai eu cyfeillion a’u teuluoedd, neu’n cysgu ar y stryd. Ar hyn o bryd rydym yn gwneud gwaith ymchwil i weld a yw digartrefedd cudd yn broblem o fewn ac o amgylch ardal Sir y Fflint. Y gobaith yw y gallwn, drwy gynnal yr ymgyrch yma, godi ymwybyddiaeth a rhoi cymorth i bobl a allai fod yn wynebu digartrefedd yn ein sir.

3. Cynnydd yn yr achosion y clywn amdanynt o droseddau casineb a gwahaniaethu

Following the EU referendum vote there has been an increase in hate crime incidents towards ethnic minorities particularly towards people from within the EU. There have been reports of this occurring nationwide therefore we feel it’s important that we raise public awareness and challenge discriminatory attitudes. We champion equality and are committed to challenging all forms of prejudice that threaten to undermine the tolerance and diversity we are meant to be celebrating. By taking a stance on this important issue we hope to demonstrate that this behavior will not be tolerated in an equal, diverse and democratic society. 

Yn dilyn pleidlais refferendwm yr UE cafwyd cynnydd mewn achosion o droseddau casineb tuag at leiafrifoedd ethnig yn arbennig tuag at bobl o’r tu mewn i’r UE. Cafwyd adroddiadau bod hyn yn digwydd drwy’r wlad i gyd flely rydym yn teimlo ei bod hi’n bwysig i ni godi ymwybyddiaeth gyhoeddus a herio agweddau gwahaniaethol. Rydym yn cefnogi cydraddoldeb ac mae gennym ymrwymiad i herio bob math o ragfarn sy’n bygwth tanseilio’r amrywiaeth a’r goddefiant yr ydym i fod yn ei ddathlu, Trwy sefyll dros y mater pwysig yma gobeithiwn ddangos na fyddwn yn goddef yr ymddygiad yma mewn cymdeithas ddemocrataidd, amrywiol a chyfartal