Gadael rhodd ddefnyddiol

Rydym yn gwybod mai eich blaenoriaeth gyntaf wrth wneud ewyllys yw darparu ar gyfer eich anwyliaid a bod teulu a chyfeillion yn dod yn gyntaf, ond mae llawer o bobl yn canfod, hyd yn oed wedyn, bod rhywbeth bach ar ôl i’w adael i elusen neu i achos da sy’n gwneud gwaith gwerthfawr. Os gallwch adael dim ond 1% i Gyngor ar Bopeth Sir y Fflint, gallwch ein helpu i barhau gyda’n gwaith hanfodol am genedlaethau i ddod. Does dim cost i chi yn ystod eich bywyd ond bydd yn cael effaith bwerus iawn am flynyddoedd i ddod.

 

Efallai eich bod yn methu wynebu gwneud eich ewyllys a'i fod yn rhywbeth i'w osgoi, ond mae'n broses ddigon syml i ddweud y gwir.

Canfod cyfreithiwr

Mae Ewyllys cartref yn gallu bod yn broblematig, neu hyd yn oed yn anniiys, os na wnewch yr elfennau ffurfiol cywir, neu os yw pethau’n aneglur. Rydym yn argymell bob amser eich bod yn cysylltu â chyfreithiwr neu aelod o’r Sefydliad Ysgrifennwyr Ewyllys Proffesiynol. Dewch i siarad gyda ni am wythnosau Ewyllys Rydd a chanfod pa gyfreithwyr lleol sy’n cymryd rhan yn Sir y Fflint. Neu cysylltwch â ni i wneud awyntiad Ewyllys a Phrofiant hanner awr yn rhad ac am ddim gyda chyfreithiwr arbenigol yn un o’n swyddfeydd.

Ysgutorion

Ysgutorion eich Ewyllys yw’r bobl sy’n ei gweinyddu pan fyddwch wedi mynd. Maent yn dweud wrth fuddiolwyr am eu rhoddion, ac yn talu unrhyw ddyledion sydd gennych. Maent hefyd yn delio gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) a swyddfa’r Comisiynwyr Refeniw yng Ngweriniaeth Iwerddon os oes raid.

Maen rhaid i bob Ewyllys  gael o leiaf un ysgutor. Mae angen i chi allu ymddiried ynddynt, ac maent angen bod yn barod i gymryd y cyfrifoldeb yma. Maent fel arfer yn aelod o’r teulu neu’n gyfaill agos, ond gall fod yn berson proffesiynol megis cyfreithiwr, cyfrifydd neu reolwr banc.

Etifeddiaeth gweddillion

Rhan ydyw hwn – neu efallai’r cyfan – o weddillion eich ystad unwaith mae’r holl daliadau wedi eu gwneud (er enghraifft: dyledion bywyd, trethi, treuliau gweinyddol ac unrhyw gymynroddion penodol ac ariannol). Ni fydd yn colli ei werth dros amser, ac os byddwhc yn gadael cyfran i ni gallwch sicrhau beth bynnag eich bod yn gofalu am fuddiolwyr eraill.

 

Etifeddiaeth ariannol

Efallai y byddai’n well gennych adael swm sefydlog o arian i ni. Mae werth nodi y gallai effeithiau chwyddiant olygu bod gwir werth y rhodd yma mynd yn llai nag yr oeddech wedi’i fwriadu, heblaw eich bod yn adolygu eich Ewyllys yn rheolaidd, neu’n ei gysylltu â chwyddiant. Os ydych y ystyried rhoi rhodd ariannol, gwelwch awgrym o’r geiriad ar gyfer eich Ewyllys i weld esiampl o gymynrodd sy’n cynllunio ar gyfer chwyddiant.

 

Etifeddiaeth benodol

Mae hon yn rhoi eitem benodol yn rhodd – megis eiddo personol, tir, adeiladau neu gyfrannau.

 

Geiriad yr etifeddiaeth

Bydd eich cyfreithiwr neu gynghorwr proffesiynol arall yn eich helpu gyda geiriad eich rhodd, ond yma mae esiampl o rai geiriau y gallech eu defnyddio.

Ar gyfer rhodd gweddilliol:

  • Gadawaf fy / cyfran(nau) X o weddillion fy eiddo i Gyngor ar Bopeth Sir y Flint o Dŷ Terrig, Stryd Caer, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 1EG, rhif elusen gofrestredig 1090010 i’w bwrpasau elusennol cyffredinol a chyhoeddaf bod derbynneb y trysorydd neu swyddog cywir arall yn ollyngiad digonol i’m hysgytorion am y tro.

Ar gyfer rhodd ariannol:

  • Rhoddaf yn rhydd o dreth etifeddu £X i Gyngor ar Bopeth Sir y Flint o Dŷ Terrig, Stryd Caer, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 1EG, rhif elusen gofrestredig 1090010 i’w bwrpasau elusennol cyffredinol a chyhoeddaf bod derbynneb y trysorydd neu swyddog cywir arall yn ollyngiad digonol i’m hysgytorion am y tro.”

Treth Etifeddu

Os ydych yn berchen ar eich cartref eich hun, mae’n weddol debygol y bydd treth etifeddu’n ddyledus ar eich ystad pan fyddwch farw. Mae hyn hyd yn oed yn fwy tebygol os nad ydych yn rhannu perchnogaeth cyfreithiol eich cartref gyda rhywun arall.

Does dim rhaid i chi boeni am gynilo arian ar gyfer talu’r dreth yma. Bydd yn cael ei dalu o’ch ystad pan fyddwch farw, o’r asedau yr ydych yn berchen arnynt ar y pryd.

Mae treth etifeddiaeth yn cychwyn ar£325,000

Os ydych yn gadael eich eiddo i’ch partner priod neu bartner sifil, gallwch basio eich stad cyfan iddynt heb orfod talu unrhyw dreth yswiriant (mae werth nodi, os ydych ond yn byw gyda rhywun, nid yw hyn yn wir).

Mae gennych yr opsiwn hefyd i wneud rhoddion werth hyd at £325,000, yn ddi-dreth, i’r genhedlaeth nesaf neu i elusen – ac yna basio gweddill eich stad i’ch partner priod neu bartner sifil.

Gall treth yswiriant gychwyn ar £650,000 os ydych yn bartner priod neu bartner sifil sydd dal yn fyw

Os bydd rhywun heb ddefnyddio’r oll neu rywfaint o’u lwfans £325,000 di-dreth drwy wneud rhoddion i’r genhedlaeth nesaf neu i elusen, gallent ei basio ymlaen, neu beth bynnag sydd ar ôl ohono, i’w partner priod neu bartner sifil mae hyn yn golygu bod y partner cyfreithiol sydd ar ôl yn gallu gwneud rhoddion werth hyd at £650,000 cyn fo treth etifeddu’n daladwy ar eu stad.

Mae treth etifeddu’n 40% fel arfer

Os nad oes gennych bartner priod neu bartner sifil sy’n dla i fod yn fyw i basio eich stad iddynt, bydd raid i chi dalu treth o 40% fle arfer ar unrhwy werth sy’n uwch na £325,000. Mae hyn yn wir hefyd os oes gennych bartner cyfreithiol ond rydych yn gadael eich stad yn gyfan gwbl i’r genhedlaeth nesaf.

Gallwch ostwng treth etifeddu i 36%

I annog pobl i roi rhodd i elusen yn eu Hewyllys, bydd HMRC yn gostwng unrhyw dreth etifeddu sy’n ddyledus ar eich ystad o 4% os yw’r rhodd a adewch i elusen werth 10% neu fwy o’ch ystad net. Mae hyn yn golygu y gallwch wneud rhodd mwy sylweddol i elusen os hoffech wneud hynny, gyda llai o effaith ar werth  unrhyw roddion eraill a adewch i’ch teulu a’ch cyfeillion.

Nodwch os gwelwch yn dda bod y rheolau’n wahanol os ydych yn marw heb ewyllys.

 

Codisil

Os ydych eisiau gwneud newid i neu ychwanegiad at Ewyllys sy’n bodoli’n barod, gallwch wneud hyn yn hawdd fel arfer gyda codisil. Ond mae’n bwysig iawn defnyddio cyfreithiwr i wneud hyn i sicrhau nad ydych yn amharu ar unrhyw drefniadau eraill yn eich Ewyllys yn anfwriadol.

Gallwch lawrlwytho ffurflen godisil yma.

Termau defnyddiol

Buddiolwr Unrhyw unigolyn neu sefydliad sy’n derbyn rhodd yn eich Ewyllys.

Cymynrodd/Etifeddiaeth Rhodd yn eich Ewyllys.

Codisil Ychwanegiad neu newid i Ewyllys sy’n bodoli’n barod. Mae ffurflen godisil yma.

Ystad Cyfanswm eich holl eiddo, meddiant ac arian (yn cynnwys yswiriant bywyd, polisïau a cyfranddaliadau).

Ysgutor/ysgutores Y dyn neu’r ddynes y gofynnwch iddynt weinyddu eich Ewyllys pan fyddwch wedi mynd a sicrhau bod eich dymuniadau’n cael eu gweithredu.

Treth etifeddu Y dreth sy’n ddyledus ar eich ystad os yw’n mynd yn uwch na throthwy penodol. Mae’n cynnwys gwrth marchnad eich tŷ pan fyddwch farw.

Diewyllys Y gair a ddefnyddir i ddisgrifio rhywun sydd wedi marw heb Ewyllys.

Cymyrodd ariannol Rhodd o swm benodol o arian yn eich Ewyllys.

Profiant Hon yw’r broses weinyddol gyfreithiol o setlo eich ystad ar ôl eich marwolaeth. Mae’n gofyn bod eich ysgutorion (gwelwch uchod) yn gwneud cais am yr hawl cyfreithiol i ymdrin â’ch ystad, fel bod modd iddynt setlo unrhyw oblygiadau airanol heb eu talu, ac yna ddosbarthu eich arian, eiddo a meddiannau yn unol â’ch dymuniadau.

Cymynrodd penodol Rhoodd o beth, megis tŷ neu heneb neu fwclis.

Cymynrodd gweddilliol Rhodd o beth bynnag sy’n weddill unwaith mae’r holl roddion eraill wedi eu rhoi o’ch ystad. Gallwch adael yr holl weddillion neu ei dorri’n ddarnau.